1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Joensuun luokanopettajiksi opiskelevien ainejärjestö Popsi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opettajankoulutuksen kehittämistyössä sekä lisätä jäsentensä tietoja opiskelusta, opettajan ammatista, koulumaailmasta sekä yhteiskunnasta ja näiden keskinäisistä suhteista. Yhdistys pyrkii järjestämään virkistysluonteista harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, kokouksia, matkoja ja muita tilaisuuksia sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös harjoittaa vastikkeellista yhteistoimintaa muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ja siihen voi kuulua jokainen Itä-Suomen yliopistossa luokanopettajan ja luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutusohjelmassa opiskeleva henkilö, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi hänen jätettyään maksamatta jäsenmaksun yhden vuoden ajan eräpäivästä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapautettuja.

Yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus kaikilla jäsenillä. Äänioikeus on vain jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.

4§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Yhdistyksen kevätkokous eli vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen olevan tarpeellinen tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti jonkin erityisen asian käsittelyä varten. Hallituksen on toimitettava kokouskutsu seitsemän (7) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouksen esityslistaan.

Kokouksessa päätöstentekoon ja äänestyksiin voivat osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla on käytössään yksi ääni. Päätökset tehdään kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaalit ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

5§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle.

6§ Yhdistyksen syyskokous ja kevätkokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä järjestyksessä enintään kuusi (6) varajäsentä
7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen toimittava 4§:n 4 momentin mainitsemalla tavalla.

7§ Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Syyskokous valitsee myös hallituksen varsinaisille jäsenille järjestyksessään enintään kuusi (6) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden väliaikaisesti yhdelle (1) yhdistyksen jäsenelle.

9§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään 14 päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tai toimintaa jatkavalle uudelle rekisteröidylle yhdistykselle.