Popsi ry
Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Popsin on omalta osaltaan ja omalla toiminnallaan edistettävä yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan sekä yhteisössään. 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen toiminnan on oltava saavutettavaa. Popsi huolehtii, että yhdistyksen kokoukset järjestetään esteettömissä tiloissa aikaan, jolloin jäsenten on helpointa osallistua päätöksentekoon. Yhdistyksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia ja niitä voi tarvittaessa seurata myös etänä. 

Tapahtumat 

Popsin tapahtumissa saavutettavuus on keskeistä. Popsin tapahtumat suunnitellaan hyvissä ajoin yhteistyössä hallituksen tapahtumavastaavien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tapahtumien markkinoinnissa ilmaistaan selkeästi seuraavat asiat: 

– Mitä tapahtuu? 

– Missä tapahtuu? 

– Milloin tapahtuu? 

– Onko tapahtumaan pääsymaksua? 

– Onko tila/paikka esteetön (esim. fyysinen esteettömyys)? 

Tapahtumista tiedottaminen  

Popsin tapahtumissa tuodaan esille turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa pyritään minimoimaan turvattomuutta aiheuttavat tekijät. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi loukkaava puhe, stereotyyppiset oletukset sekä henkilökohtaisen tilan loukkaaminen. Ilmoittautuneiden tulee ilmoittautumisen yhteydessä sitoutua noudattamaan turvallisemman tilan ohjeita. 

Tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Tapahtumien järjestelyissä pyritään huomioimaan esteellisyystekijät. Tapahtumissa huomioidaan alkoholittomuus, erityisruokavaliot, WC-tilojen sopivuus, fyysinen esteettömyys sekä riittävä tiedottaminen. Tapahtumissa ei kannusteta päihteiden käyttöön tai vastuuttomaan käytökseen. 

Tapahtumien vastuuhenkilöillä on oikeus ja velvollisuus välittömästi puuttua asiattomaan tai häiritsevään käyttäytymiseen tai kielenkäyttöön. Tapahtuman järjestäjät toimivat samalla yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamisen tarkkailijoina. Turvallisemman tilan ohjeet ohjaavat yhdenvertaisuustarkkailijoiden toimintaa. 

Suunnitelman perusta 

Suomen laki velvoittaa yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseen ja turvaamiseen (Yhdenvertaisuuslaki 1347/2014 1–22 §). Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita jokaisen ihmisen kohtelua samalla tavalla riippumatta ihmisen ominaisuuksista tai erityistarpeista, vaan siinä on kyse ihmisten lähtökohtien ja mahdollisuuksien tasavertaistamisesta yhteiskunnassa. Järjestö näkee ihmiset yhdenvertaisina riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta taustastaan, kielestään, kansallisuudestaan, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, koulutuksellisesta- tai sosioekonomisesta taustastaan tai mistään muusta henkilöön liittyvästä piirteestä. 

Opettajaksi opiskelee moninainen joukko erilaisissa ja muuttuvissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yhdenkään opiskelijan ei tule saada osakseen epätoivottua kohtelua. Yhdenvertaisuusohjelman avulla tuodaan näkyväksi sellaisia eriarvoisuutta ja syrjintää sisältäviä käytäntöjä ja prosesseja, jotka muuten voisivat jäädä huomaamatta.  

Syrjintä 

Ainejärjestössä ennaltaehkäistään sen rakenteissa erilaisia mahdollisia syrjinnän muotoja ja se tekee sekä ennaltaehkäisevää että reaktiivista työtä vähentääkseen mahdollista syrjintää. Erilaisia syrjinnän muotoja ovat esimerkiksi vammaisuuteen ja terveydelliseen asemaan liittyvä syrjintä, kielelliseen saavutettavuuteen liittyvä syrjintä, ikäsyrjintä, sukupuoleen liittyvä syrjintä, etnisyyteen tai taustaan liittyvä syrjintä, uskontoon, aatteeseen tai mielipiteeseen liittyvä syrjintä tai seksuaalisuuteen liittyvä syrjintä. 

Yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota niin tapahtumissa, tiedotuksessa, päätöksenteossa, edunvalvonnassa, toimintatavoissa kuin henkilövalinnoissakin. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää opiskelijayhteisön vuorovaikutusta sekä pohdintaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja sitä uhkaavista tekijöistä. 

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman (2018) ja Poikkeus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman (2019) pohjalta. 

Laadittu 20.5.2021 

Yhdenvertaisuussuunnitelman ovat laatineet: 

Iida Auno 

Tuomas Karikorpi 

Ella Vauhkonen