Popsi ry
Hallituspestit

Hallituspestit

Hallitukseen kuuluville jäsenille valitaan pestit. Hallituslainen hoitaa pestinsä mukaisia tehtäviä hallituskaudella, mutta myös muita hommia saa hallituksessa tehdä! Pestit antavat suuntaa toiminnalle ja varmistavat, etteivät kaikki tehtävät ole yhden ihmisen harteilla.

Pestit voivat muovautua ajan saatossa ja niitä voi syntyä lisää. Tässä esimerkkejä mitä pestejä Popsi ry:n hallituksessa on ollut ja mitä niiden tehtäviin kuuluu:

Yhdistyksen puheenjohtajalla on ainejärjestön langat käsissään: hän luotsaa hallitusta ja on siten päävastuussa ainejärjestön toiminnasta ja hallituksen tekemistä päätöksistä. PJ:n tehtäviin kuuluu mm. kokousten koolle kutsuminen, esityslistojen laatiminen, kokousten johtaminen, hallituksen ryhmäyttäminen sekä yhteydenpito niin osastonjohtoon kuin muihin ainejärjestöihinkin. Hän edustaa ainejärjestöä erilaisissa tapaamisissa sekä kokouksissa, ja hänellä on ainejärjestön nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus. PJ laatii yhdessä hallituksen kanssa toimintasuunnitelman uudelle hallituskaudelle ja toimintakertomuksen kuluneesta kaudesta sekä auttaa rahastonhoitajaa tekemään talousarvion tulevalle kaudelle ja tilinpäätöksen kuluneesta kaudesta. Puheenjohtaja voi kirjoittaa myös todistukset hallituslaisille kuluneesta kaudesta.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä läpi hallituskauden. Puheenjohtajisto (PJ ja VPJ) sopii aina kauden alussa työnjaosta ja vastuualueistaan keskenään. Vastuualueita ovat mm. jäsenistö, edunvalvonta, tapahtumat, osastonjohdon tapaamiset ja erilaiset työryhmät. Mikäli puheenjohtaja estyy saapumasta paikalle esimerkiksi kokoukseen, hyppää varapuheenjohtaja puheenjohtajan pallille. Varapuheenjohtajan on muutenkin oltava valmiudessa ottaa puheenjohtajan rooli ainejärjestössä, mikäli puheenjohtaja esimerkiksi henkilökohtaisten syiden takia joutuu jättämään hallituksen.

Sihteerin keskeisin tehtävä on pöytäkirjan pitäminen kokouksissa. Pöytäkirjaan kirjataan kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset, ja ne arkistoidaan myöhempää tarkastelua varten. Sihteeri osallistuu esityslistojen laatimiseen niin halutessaan. Kaudella 2021 ja 2022 oli käytössä sihteeritiimi, joka toimi erinomaisesti. Sihteeritiimi on vastuussa myös kokouksen yhteenvedon kirjoittamisesta Popsin someen.

Jäsenrekisterivastaava ylläpitää jäsenrekisteriä. Hän lisää uudet opiskelijat rekisteriin. Hän pitää kaksi kertaa vuodessa katsauksen, montako jäsentä ainejärjestöön kuuluu.

Rahastonhoitaja vastaa Popsin kirjanpidosta. Hän pitää tili- ja budjettiasiat ajan tasalla ja maksaa laskut. Hallituskauden lopuksi rahastonhoitaja laatii kauden tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle kaudelle yhdessä puheenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja tekee yhdessä puheenjohtajiston kanssa tarkemman budjetin talousarvion pohjalta. Hän vastaa osaltaan siitä, että taloutta seurataan aktiivisesti koko tilikauden ajan hallituksen kokouksissa.

Tiedotusvastaava huolehtii jäsenten tiedottamisesta pitämällä yllä Popsin nettisivuja, ilmoitustaulua ja sähköpostilistaa. Tiedotusvastaavalla on apunaan grafiikkavastaava sekä tiedotustiimi. Hän myös ylläpitää sijaispankkia. Sijaispankki päivitetään aina lukuvuoden alussa sekä tarpeen tullen pitkin lukuvuotta.

Grafiikkavastaava nimensä mukaisesti vastaa Popsin somemateriaaleista. Hän auttaa somepostauksien kuvien, facebook-tapahtumien kansikuvien ja tapahtumien haalarimerkkien suunnittelussa. Hän sopii yhdessä tiedotusvastaavan kanssa somepostauksien teosta. 

Tapahtumavastaava luotsaa tapahtumatiimiä, joka järjestää popsilaisille järisyttävän huikeita tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtumatiimin päävastuulla on sitsit keväällä ja syksyllä, vappubrunssi vappuna sekä vuosijuhlat marraskuussa. Näiden lisäksi tapahtumatiimi järjestää muitakin tapahtumia, kuten Herkkuappron. Tapahtumatiimiin kuuluu myös liikuntavastaava, joka vastaa popsilaisten liikkumisesta mm. Sykettä-liikuntavuorojen hakemisesta Popsille. Hänen ja muun tapahtumatiimin vastuulla on lisäksi hyvinvointipainotteinen Popsi välittää -viikko. Liikuntavastaavan toivotaan järjestävän myös poikkitieteellisiä tapahtumia.

Yhteistyövastaava neuvottelee uusien ja vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa ja sumplii popsilaisille rahanarvoisia tai muuten vain mukavia jäsenetuja. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Viihdemaailma Ilonan, Jetin, Roihun ja Katu-Cateringin kanssa. Yhteistyövastaavalla on apunaan yhteistyötiimi, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Edunvalvoja pyrkii vaikuttamaan koulutustamme koskeviin epäkohtiin ja puuttumaan sellaisiin muutoksiin, joista ajatellaan koituvan opiskelijoille enemmän haittaa kuin hyötyä. Edunvalvoja tapaa yhdessä muiden ainejärjestön edustajien kanssa osaston johtoa ja hallintoa eli toimii siis linkkinä heidän ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi edunvalvoja osallistuu ylioppilaskuntamme ISYY:n koulutuspoliittisen jaoston kokouksiin ja on edunvalvonnallisissa asioissa yhteydessä erityisesti muihin kasvatusalan ainejärjestöihin. Jokainen popsilainen voi olla esimerkiksi koulutuksen toimivuutta ja järjestelyjen tasa-arvoisuutta koskevissa asioissa yhteydessä suoraan ainejärjestön edunvalvojaan, joka vie saatua palautetta eteenpäin ainejärjestön nimissä. Edunvalvoja voi järjestää myös koulutuksia ja tapahtumia popsilaisille.

SOOL-vastaava pitää jäsenistön kartalla Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton eli kattojärjestömme touhuista jakamalla infoa esimerkiksi SOOL-päivistä, webinaareista ja Talvipäivistä. Hän tekee yhteistyötä SOOL:n aluetoimijan sekä muiden Joensuun SOOL-vastaavien kanssa, ja vastaa myös popsilaisten Talvipäivä-kuljetuksista.

Kv-vastaavan tehtävä on edistää kansainvälisyyttä ainejärjestössä. Hän tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen KV-vastaavien ja ESN Joensuun kanssa, tiedottaa jäsenistöä kansainvälisistä tapahtumista ym. toiminnasta ja huolehtii siitä, että myös kansainvälisillä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Popsin toimintaan.

Fuksi- ja tutorvastaavan tehtävänä on toimia linkkinä fuksien ja ainejärjestön välillä. Hänen roolinsa on olla tuutoreiden ohella fukseja varten. Fuksi- ja tutorvastaava organisoi tuutorointia yhdessä osaston kanssa ja toimii tuutoreiden mentorina. Hän myös esittelee hallituksen toimintaa ja kannustaa fukseja osallistumaan siihen. Hän myös huolehtii, että hallituksen ja tuutoreiden välinen viestintä toimii. Hän myös auttaa tuutoreita tuutoritestamentin päivittämisessä.