Popsi ry
Säännöt

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Popsi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opettajankoulutuksen kehittämistyössä sekälisätä jäsentensä tietoja opiskelusta, opettajan ammatista, koulumaailmasta sekä yhteiskunnasta ja näiden keskinäisistä suhteista. Yhdistys pyrkii järjestämään toimintaa edistämään myös jäsentensä vapaa-ajan virkistäytymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää virkistysluonteista harrastus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, kokouksia, matkoja ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa.Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös harjoittaa vastikkeellista yhteistoimintaa muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ja siihen voi kuulua jokainen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa luokanopettajaksi pääaineena opiskeleva henkilö, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Jäsenyys alkaa, kun jäsenmaksu on suoritettu. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja sen maksamisen myötä opiskelija on Popsi ry:n virallinen jäsen ja hän on oikeutettu etuihin koko opintojensa ajan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapautettuja.

Yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus kaikilla jäsenillä. Äänioikeus on vain jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle valmistuessaan viiden vuoden (3+2) valmistumisajasta poiketen. Tällaisia tapauksia ovat mm. jäsenen valmistuminen aiempaa nopeammin tai opintojen viivästyminen.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänävuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen olevan tarpeellinen tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti jonkin erityisen asian käsittelyä varten. Hallituksen on toimitettava kokouskutsu seitsemän (7) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouksen esityslistaan.

Kokouksessa päätöstentekoon ja äänestyksiin voivat osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla on käytössään yksi ääni. Päätökset tehdään kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaalit ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

6 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle.

7§ Yhdistyksen syyskokous ja kevätkokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet sekä järjestyksessä enintään kaksi (2) varajäsentä
 7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
  lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen toimittava 5§:n 4 momentin mainitsemalla tavalla.


8§ Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Syyskokous valitsee myös hallituksen varsinaisille jäsenille järjestyksessään enintään kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määrätä muun kuin puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

10§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tai toimintaa jatkavalle uudelle rekisteröidylle yhdistykselle.