Popsi ry:n sääntömuutokset
Popsi ry:n sääntömuutokset

Popsi ry:n sääntömuutokset

Yhdistyksen sääntömuutokset ovat tulleet voimaan! 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tänään 30.10.2020 hyväksynyt yhdistyksemme sääntömuutokset, jotka hyväksytimme ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 12.2.2020! Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, jonka vuoksi Syyskokouksen esityslistaan tulee hieman muutoksia. Kaiken kaikkiaan alla on lueteltuna uudet sääntömme: 

1§ Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Popsi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opettajankoulutuksen kehittämistyössä sekä lisätä jäsentensä tietoja opiskelusta, opettajan ammatista, koulumaailmasta sekä yhteiskunnasta ja näiden keskinäisistä suhteista. Yhdistys pyrkii järjestämään virkistysluonteista harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, kokouksia, matkoja ja muita tilaisuuksia sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös harjoittaa vastikkeellista yhteistoimintaa muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa. 

3§ Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ja siihen voi kuulua jokainen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa luokanopettajaksi pääaineena opiskeleva henkilö, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja sen maksamisen myötä opiskelija on Popsi ry:n virallinen jäsen ja hän on oikeutettu etuihin koko opintojensa ajan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapautettuja. 

Yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus kaikilla jäsenillä. Äänioikeus on vain jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. 

4§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhdistyksen kokous. 

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen olevan tarpeellinen tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti jonkin erityisen asian käsittelyä varten. Hallituksen on toimitettava kokouskutsu seitsemän (7) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouksen esityslistaan. 

Kokouksessa päätöstentekoon ja äänestyksiin voivat osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla on käytössään yksi ääni. Päätökset tehdään kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaalit ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 
5§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle. 

6§ Yhdistyksen syyskokous ja kevätkokous 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa) 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet sekä järjestyksessä enintään kaksi (2) varajäsentä 
7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa) 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen toimittava 4§:n 4 momentin mainitsemalla tavalla. 

7§ Hallitus 
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5), enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Syyskokous valitsee myös hallituksen varsinaisille jäsenille järjestyksessään enintään kaksi (2) varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden väliaikaisesti yhdelle (1) yhdistyksen jäsenelle. 

9§ Tilit 
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
 
10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tai toimintaa jatkavalle uudelle rekisteröidylle yhdistykselle. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *